pic-11022dbd45e549509689798767537dc0.jpg pic-a42918609c35472fb2fdaa5ba3264c06.jpg
pic-1

 شرکت پتروشیمی هنگام

طراحی، مهندسی و ساخت 1 دستگاه پکیج تبریدی (دارای 3 اسکید) برای شرکت پتروشیمی هنگام

کارفرما شرکت پتروشیمی هنگام
پیمانکار شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC)
نوع تجهیز پکیج تبریدی
ظرفیت سرمایشی 440KW
توان موتور 360KW
سرویس Urea & Ammonia Plant
تعداد 1