آموزش

آموزش در شرکت دانش بنیانی همچون تاپکو، پیشران توسعه محسوب می‌شود که از یک‌سو پویایی، به روزرسانی و توانمندسازی را در سطح فردی و سازمانی پیگیری نموده و از سویی دیگر مرجعیت حل مسائل مرتبط با خدمات ارائه شده به جامعه هدف و مشتریان را بر عهده دارد.

بخش‌های آموزش در شرکت تاپکو شامل موارد زیر می‌شود:

  • نرم افزارهای آموزشی
  • رویدادهای آموزشی
  • مقالات تخصصی
  • نصب و راه اندازی پکیج های تولید هوا و نیتروژن
  • مقالات تخصصی
  • حمایت پژوهشی(با مشخص نمودن اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی شرکت(موارد مساله محور فنی)، می توان از پژوهشگرانی که در این زمینه فعالیت می کنند حمایت نمود)