pic-b639a298ecd6425a9d6ecb6c3246f376.jpg pic-23fe7f3a4cef4f6ebae12646eedf0b6b.jpg pic-7541e97b82ae4c069040be358ab3b5dc.jpg
pic-1

 شرکت پتروشیمی مارون

طراحی، مهندسی و ساخت 1 دستگاه پکیج تبریدی (دارای 4 اسکید) برای شرکت پتروشیمی مارون

کارفرما شرکت پتروشیمی مارون
پیمانکار شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC)
نوع تجهیز پکیج تبریدی
ظرفیت سرمایشی 150KW
توان موتور 110KW
سرویس EU Purification Unit
تعداد 1