5 -02 68 15 44 (021)

تاپکو کیفیت

تضمین کیفیت در تاپکو
از آنجا که طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ها در صورتی که مبتنی بر شرایط خاص سازمان باشد می تواند سبب بهبود عملکرد سازمان شود ، در همین راستا تاپکو با استقرار واحد تضمین کیفیت در سازمان (QA) و با استفاده از دانش و تخصص پرسنل مجرب اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 مطابق با الزامات و نیازمندیهای سازمان نموده است .

تضمین کیفیت در فرآیند بازرگانی
تاپکو جهت بهره مندی از دانش و تخصص شرکت های معتبر و متخصص در این صنعت رویه ای جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران شرکت ، طراحی نموده که مطابق با این روش اجرایی تمامی پیمانکاران تاپکو از زمان عقد قرارداد تا تحویل محصول و همچنین بعد از آن ارزیابی و کنترل کیفی می شوند .

تضمین کیفیت در فرآیند طراحی
مدارک فنی مربوط به پروژه ها در واحد فنی- مهندسی شرکت مطابق با رویه ها و فرم های موجود و براساس روش اجرایی کدگذاری مستندات پروژه ها تهیه و به قسمت های مربوطه ارجاع داده می شود .
کلیه مدارک و مستندات تهیه شده در این فرآیند، مطابق با روش اجرایی فنی-مهندسی توسط افراد خبره ،کنترل شده و بعد از تصدیق و صحه گذاری آنها جهت ساخت ارسال می گردد.

تضمین کیفیت در فرآیند ساخت و تحویل محصول
تمامی مدارک و تجهیزات لازم جهت ساخت در کارخانه تاپکو ، توسط پرسنل مجرب و با استفاده از دانش مشاوران و متخصصین این صنعت تهیه شده و بعد از تهیه و ارسال مدارک به کارخانه ، برنامه های تولید تهیه شده توسط سرپرست تولید ، به اپراتورها ابلاغ شده و مدیر کنترل کیفیت QC مطابق با روش اجرایی و فرم های تست و بازرسی QC جهت نظارت و کنترل های حین تولید و نهایی ، اقدام نموده و نتایج را ثبت می نماید .
همچنین جهت انبارش صحیح و منظم کالاها و اقلام پروژه ها و ساماندهی آنها از اصول پیاده سازی 5S در فضای انبار استفاده شده و تمامی اقلام با توجه به کدینگ اقلام ورودی به انبار جانمایی می شود .
در نهایت محصول آماده شده بعد از انجام تست های عملکردی و تاییدکنترل کیفیت مطابق با دستورالعمل های موجود بسته بندی و ارسال می گردد.