5 -02 68 15 44 (021)

مشاوره و همکاری در انتخاب تجهیزات

با بررسی مدارک فرآیندی و دیتاشیت‌های مرتبط و نیاز فرآیندی، مشخصات تجهیز انتخاب می شود. جهت تحقق این هدف لازم است که با درک کامل شرایط فرآیندی و انتظارات کارفرما و همچنین در نظر گرفتن سه مؤلفه راندمان، اطلاعات اولیه حاصل از بررسی مدارک طراحی و ایمنی، انتخابی صحیح ارائه شود.