5 -02 68 15 44 (021)

محصولات

تست های عملکردی
تست استند تاپکو جز اولین تست استندهای ساخته شده در کشور برای تست انواع کمپرسور، فن و بلوئر و کمپرسور
پکیج های فرآیندی
طراحی و پکیجینگ انواع پمپ های فرایندی براساس استانداردهای
API 617 ,610
فن و بلوئر
فن ها و بلوئرهای (سانتریفیوژ) هوا و گاز براساس استاندارد API 673
کمپرسور سانتریفوژ
کمپرسورهای گریز از مرکز (سانتریفیوژ) هوا و گاز براساس استاندارد API 617
کمپرسور رفت و برگشتی
کمپرسورهای رفت و برگشتی برای هوا و انواع گازها براساس استاندارد API 618