5 -02 68 15 44 (021)

طراحی معکوس و ساخت قطعات


 به منظور استفاده بهینه از امکانات و همچنین تهیه قطعات مورد نیاز برای تعمیرات تجهیزات ودوار، تاپکو با استفاده از دستگاه های اندازه گیری (CMM) و بهره گیری از ماشین آلات خود قادر است قطعات مورد نیاز را ساخته و پس از انجام تست های استاندارد شامل انواع تست های غیرمخرب (NDT) نسبت به تحویل آنها اقدام نماید.