5 -02 68 15 44 (021)

خدمات مهندسی توربین گاز

خدمات تعمیرات اساسی

در حال حاضر، خدمات تعمیرات اساسی برای خانواده توربین گاز MAN THM 1304 انجام می‌پذیرد.