5 -02 68 15 44 (021)

ثبت تاپکو در فهرست بلند سازندگان وزارت نفت

تاپکو بعنوان سازنده کمپرسورهای رفت و برگشتی مطابق استاندارد API618 و سازنده کمپرسورهای اسکرو (پیچشی) مطابق استاندارد API619 در خردادماه در فهرست بلند سازندگان وزارت نفت ثبت گردید.
شایان ذکر است که این شرکت قبلا بعنوان سازنده فن و بلوئر سانتریفیوژ و کمپرسور سانتریفیوژ از نوع Integrally Geared در فهرست بلند وزارت نفت ثبت شده است.