5 -02 68 15 44 (021)

بازدید هیئت مدیره شهرک پیام و مدیران گمرک از کارخانه تاپکو

در تاریخ 29/02/1400 هیئت مدیره شهرک پیام و مدیران گمرگ منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام از کارخانه بازدید کردند. هدف از این بازدید، پایان کار کارخانه تاپکو و شروع بهره‌برداری از آن بود.