5 -02 68 15 44 (021)

ارائه راهکارهای بهبود عملکرد تجهیزات

متخصصان تاپکو با بررسی عملکرد تجهیز و استفاده از نتایج بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی شرایط کاری پلنت، راهکارهایی برای بهبود عملکرد تجهیز ارائه می‌نمایند. از جمله موارد مهمی که در این خصوص لحاظ می‌شود، تحلیل سیستم سیالاتی، شامل تجهیز و جریان‌های پایین و بالا دست است. بدین منظور تیم مهندسی شرکت در سه شاخه سیالات، ترمودینامیک و تحلیل عددی به بررسی موضوع پرداخته و با استفاده از نتایج به دست آمده، راهکارهای عملی ارائه می‌دهند.